cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles » Journal
Ana-Eken Letter 1
4▲ 4 ▼ 0
A short appeal to Enki-Tuš of Šumut from Giluganna of Ana-Lugal, recovered from the first clay tablet of the Ana-Eken letters.
This public article was written by Arcaeca, and last updated on 31 Jul 2017, 21:37.

[comments] Menu 1. Front Side 2. Back Side 3. Full Letter and Translation
[top]Front Side


ȟ​ ġŀĝańģ​ ſ​ eńaŀĝae​ ļkł​ ĭ​ ȟ​ ņ​ ǩƫwƫ​ t​ ȣ​ eȿŭt​ èĺñƫ.​ --------------------------- eĕşƫadž​ idŧŭȑƨe​ ȸʼnŀ​ ţ​ ȟö​ ĭ​ eĕè​ džƀatȑȿ​ ňŧĸat​ ȟ​ ƫ.​ ȿʼn​ iȟ​
[top]Back Side
ƨ​ edȑö​ ţ​ ńƶţďw​ đ​ eĭ​ ȟaĺȓȿ​ ɉ​ şʼn​ ƨm.​ ǩ​ ʼn​ ħtǩ​ uė​ njħģ​ ĭ​ ȟƫ​ uńanjħģ​ ĭ​ ĕƫ​ ėķw​ ĭ​ ȟƫ​ ŕñȿl​ ťp​ uũř​ ĸ​ ńaʼn​ ƨüċ​ .​ ȟ​ ġŀĝańģ.​
[top]Full Letter and Translation
ȟ​ ġŀĝańģ​ ſ​ eńaŀĝaèł​ ĭ​ ȟ​ ņǩƫwƫ​ ťq​ eȿŭtèĺañ.​ eĕşƫadžidŧiŭȑśa​ âŀ​ ţ​ ȟö​ ĭ​ eĕèƀwtȑȿ​ ňŧĸat​ ȟƫ.​ ȿʼn​ iȟƨ​ edȑö​ ţ​ ńƶţďw​ đ​ eiȟaĺȓȿ​ ɉşʼn​ ƨm.​ ǩʼn​ ħtǩ​ uėnjħģ​ ĭ​ ȟƫ​ uńanjħģ​ ĭ​ ĕƫ​ ėķw​ ĭ​ ȟƫ​ ŕñȿl​ ťp​ uũř​ ĸńaʼn​ ƨüċ.​ ȟ​ ġŀĝańģ.​ Ḡi Gilugan(n)a-gu šeŋ, e-Ana-Lugal-eleklam, i ḡi Enki-Tuš-tu tek, e-Šumut-eleklam-tu. E-eḡ-Sutua-du-idtimur-ša bun-lu ta ḡi-nu, i e-eḡ-elek-du-baštur-šu intikuat ḡi-tu. Šu-un iḡi-še edur-nu ta anasta-daš, de e-iḡi-alapu-šu ḇusu-un šem. Kiun ḡet-ki u-Eken-eŋḡe-gu, i ḡi-tu u-Ana-eŋḡe-gu, i eḡ-tu Eken-kaš, i ḡi-tu Arma-šul, tep u-mir kuana-un šem-ḵi. Ḡi Gilugan(n)a-gu (šeŋ). kʰʷi kʷilukʷɑ̃n:ɑkʷu ʃɛ̃ŋ ɛʔɑ̃nɑlukʷɑlɛlɛklɑm i kʰʷi ɛ̃nkituʃtu tɛk ɛʃumutɛlɛklɑmtu | ɛʔɛkʰʷsutuʔɑduʔidtimuɾʃɑ pʷunlu tɑ kʰʷinu i ɛʔɛkʰʷɛlɛkdupʷɑʃtuɾʃu intikuʔɑt kʰʷitu | ʃuʔun ikʰʷiʃɛ ɛduɾnu tɑ ɑ̃nɑstɑdɑʃ dɛ ɛʔikʰʷiʔɑlɑpuʃu pʰʷusuʔun ʃɛm | kiʔun kʰʷɛtki uʔɛkɛ̃nɛ̃ŋkʰʷɛkʷu i kʰʷitu uʔɑ̃nɑʔɛ̃ŋkʰʷɛkʷu i ɛkʰʷtu ɛkɛ̃nkɑʃ i kʰʷitu ɑɾmɑʃul tɛp umiɾ kuʔɑ̃nɑʔun ʃɛmkʰi | kʰʷi kʷilukʷɑ̃n:ɑkʷu ʃɛ̃ŋ


I am Giluganna, the king of Ana-Lugal, and I write unto Enki-Tuš, the king of Šumut. Your conquest of Sutua-du has been observed, and the expanse of your kingdom worries me. However let this not come between us, for our pact has [thus far] been fruitful. Therefore take the Eken river valley, and I [shall take] the Ana river valley, and you [shall take] Eken-kaš, and I [shall take] Arma-šul, that the peace [between us] may be eternal. I am Giluganna.

Comments (0)
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 11-May-21 17:20 | Δt: 12057.0779ms